06633120091

تلفکس

[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

شنبه ٠٥ بهمن ١٣٩٨

امروز

قوانین و آئین نامه ها

قوانین و آئین نامه های مدیریت برنامه و بودجه

 


قانون بودجه سال 1396 کل کشور

قانون بودجه سال 1397

آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی(مصوب 30خرداد1397)

اصلاحات آیین نامه هیات علمی 30خرداد97


آیین نامه اجرایی بند ه تبصره (5) ماده واحد قانون بودجه سال 1397