06633120091

تلفکس

[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

چهارشنبه ١٧ آذر ١٤٠٠

امروز

رئیس گروه تحول اداری و بهره وری

 

فرهاد بیرانوند

رئیس گروه تحول اداری و بهره وری

پست الکترونیکی : beiranvand59@yahoo.com

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد کشاورزی