06633120091

تلفکس

[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

چهارشنبه ١٧ آذر ١٤٠٠

امروز

رئیس گروه تشکیلات و طبقه بندی مشاغل

مرتضی  قربانی

رئیس گروه تشکیلات و طبقه بندی مشاغل

پست الکترونیک: Ghorbani.m@lu.ac.ir

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد علوم سیاسی