06633120091

تلفکس

[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

چهارشنبه ١٧ آذر ١٤٠٠

امروز

شرح وظایف مدیریت بودجه، تشکیلات وتحول اداری

1.    انجام مطالعات و بررسيهاي لازم به منظور تدوين چشم‌انداز و خط‌مشي‌هاي دانشگاه در چارچوب برنامه‌هاي مصوب بخش آموزش عالي و برنامه‌هاي توسعه‌اي کشور.
2.    انجام مطالعات و بررسيهاي لازم به منظور برنامه‌ريزي راهبردي و چگونگي دستيابي به اهداف دانشگاه و کنترل اجراي آنها.
3.    تدوين برنامه راهبردي دانشگاه (بلند و ميان مدت) و تهيه و تنظيم راهبردهاي اجرايي آنها با توجه به ماهيت وجودي و چگونگي فعاليت و عملکرد دانشکده‌ها و واحدهاي تابعه.
4.    تهيه گزارشهاي لازم در مورد چگونگي پيشرفت برنامه‌هاي دانشگاه جهت ارائه به مديريت دانشگاه و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري.
5.    تهيه و تدوين و ابلاغ ضوابط، معيارها، خط‌مشي‌ها، آيين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي اجرايي تبصره‌ها در امر بودجه‌ريزي به کليه واحدهاي دانشگاه.
6.    انجام بررسي‌هاي لازم در خصوص عملياتي کردن بودجه واحدها در چارچوب قوانين، سياستها و برنامه‌هاي دانشگاه.
7.    بررسي بودجه پيشنهادي کليه واحدها به منظور درج در لوايح بودجه.
8.    بررسي و انجام اقدامات مربوط به تنظيم موافقت‌نامه‌هاي تملک دارايي هاي سرمايه‌اي، هزينه‌اي، درآمدي و ... و ابلاغ اعتبارات و دستورالعملهاي مربوط به واحدها.
9.    انجام بررسي‌هاي لازم به منظور ساماندهي، تامين و هدايت منابع و رديف‌هاي درآمدي دانشگاه در راستاي اعتبارات هزينه‌اي و تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي با همکاري واحدها.
10.    بررسي و تطبيق ساليانه گزارش عملکرد اعتباري و فيزيکي واحدها با شرح عمليات و فعاليتهاي موافقت‌نامه به منظور سنجش ميزان تحقق اهداف برنامه
11.    تهيه مستندات مربوط به پيشنهادهاي اصلاحيه‌ها و متمم بودجه دانشگاه و انجام پيگيري‌هاي لازم از نتيجه اقدامات به عمل آمده.
12.    بررسي روندها و شاخصهاي گزارش شده در مقايسه با روندها و شاخصهاي استاندارد و يا مورد انتظار و تشخيص نقاط و موضوعات قابل تمرکز به منظور بررسي ماهوي علت تغيير روند يا انحراف شاخص.
13.    طراحي و استقرار نظام ارزيابي و پايش عملکرد.
14.    تهيه و تدوين شاخصهاي کليدي مربوط به حوزه کاري مختلف دانشگاه.