• استان لرستان به عنوان یکی از زرخیزترین استانهای کشور دارای ظرفیت وپتانسیل های فراوان در تمامی بخش ها وزیر بخشهای اقتصادی است. این استان برای رونق دهی به اوضاع اقتصادی، ایجاد اشتغال ودستیابی به رشد وتوسعه اقتصادی با مشکل کمبود منابع روبه رو است.
  • با توجه به محدودیت های شدید مالی دولتی و با توجه به اشباع سرمایه گذاری در کشورهای پیشرفته صنعتی که نرخ بازده سرمایه گذاری در این کشورها را به حالت نزولی درآورده است، سرمایه گذاران همواره در صدد جستجو و بهره جویی از فرصت های سرمایه گذاری با بازده بیشتر هستند. مطالعات نشان داده است که ایرانیان خارج از کشور غالباً جزء اقشار کارآفرین  و نخبه به حساب آمده ومنبع بالقوه عظیمی برای سرمایه گذاری در داخل کشور به حساب می آیند.
  • این کنفرانس قصد دارد با دعوت از کارآفرینان، سرمایه گذاران ودانشمندان عرصه کسب وکار، فرصت ها وظرفیت های جذاب سرمایه گذاری در لرستان را معرفی نموده وضمن تشویق و تحریک سرمایه گذاران به مشارکت در پروژه های متنوع اقتصادی، یک منبع دانش ارزشمند به عنوان بانک اطلاعاتی در این زمینه فراهم آورد.