06633120091

تلفکس

[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

چهارشنبه ١٧ آذر ١٤٠٠

امروز

کارشناسان

حسین بیرانوند

کارشناس گروه تحول اداری و بهره وری

پست الکترونیکی : 

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس مدیریت 


 

بهارک  ایزدی

کارشناس گروه بودجه و آمار

پست الکترونیکی : izadi.baharak@yahoo.com

مدرک تحصیلی : لیسانس مدیریت بازرگانی