اطلاعیه

برگزاری کارگاه پیمایش وضعیت اشتغال دانش آموختگان

۱۳۹۸/۰۹/۰۵

کارگاه پیمایش وضعیت اشتغال دانش آموختگان، برگزار شد.

این کارگاه، روز چهارشنبه، 29 آبان ماه در سالن شهید سیدسعید میربهرسی دانشگاه لرستان برگزار شد. مجری پیمایش، مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی است و مدیریت بودجه، تشکیلات و تحول اداری دانشگاه لرستان، برگزارکننده کارگاه بود. در این کارگاه، معصومه قارون (از مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی)، مباحث متعددی از جمله: مدرک زدگی، اشتغال ناقص، عدم تناسب بین نظام آموزشی با نیازهای بازار کار، میزان بیکاری تحصیل کرده ها، تغییر وضعیت بیکاری از مقطع دیپلم به بالاتر، هدایت شغلی و تعادل در بازار کار براساس تناسب بین رشته های تحصیلی با نیازهای بازار کار، شناسایی فرصتهای شغلی و رصد وضعیت اشتغال دانش آموختگان، انواع رویکردهای پیمایش دانش آموختگان، توجه به مشاوره های شغلی ویژه دانشجویان و ... را مطرح کرد.

حمیدرضا جمالی، مدیر بودجه، تشکیلات و تحول اداری دانشگاه لرستان است.  


 


۱۳۹۸/۰۹/۰۵ - ۰۰:۰۰
۳۰۰۴ بازدید