شرح وظایف

•  همکاری با رییس دانشگاه در اجرای هر چه بهتر وظایف مربوط به واحدهای ستادی دانشگاه.
•    ايجاد هماهنگي بين فعاليت‏ ها و هدايت اقدامات جاري مديريت‏ هاي زير مجموعه معاونت.
•    تهيه و تدوين خط مشي مديريت‏ هاي تابعه در قالب اهداف دانشگاه و همچنين ابلاغ مصوبات و مقررات جاري به واحدهاي مربوطه.
•    نظارت دقيق و مستمر و مستقيم بر فعاليت‏ هاي اداري، مالي، تشكيلاتي، عمراني و حقوقي واحدهاي تابعه.
•    نظارت مستقيم بر اجراي قوانين اداري و مالي كه از سوي مراجع ذيصلاح كشور تدوين و به دانشگاه ابلاغ مي‏ گردد.
•    پیگیری برنامه استراتژیک معاونت پشتیبانی و توسعه مطابق برنامه راهبردی دانشگاه.
•    برنامه‏ ریزی برای تأمین فضاهای کالبدی دانشگاه با برنامه توسعه آموزش عالی و اقدام در مورد تأمین اعتبارات عمرانی مورد نیاز.
•    برگزاری مناقصه و انعقاد قرارداد با شرکت ‏های مشاور و پیمانکار برای طرح‏ های عمرانی.
•    نظارت بر حسن اجراي طرح‏ هاي عمراني، قراردادهاي ساختماني و تأسيساتي.
•    تهيه و تدارك كليه وسايل و ملزومات مورد نياز دانشگاه.
•    دريافت درآمدهاي اختصاصي از طريق قراردادهاي تحقيقاتي طبق قانون و مقررات و واريز آن به خزانه نزد بانك مركزي.
•    دريافت كمك ‏هاي مردمي و واريز آن به حساب كمك‏ هاي مردمي دانشگاه.
•    نظارت دقيق بر كليه خريدها.
•    نظارت دقيق بر كليه اموري كه داراي بار مالي بوده و براي دانشگاه ايجاد تعهد نمايد.
•    صدور ابلاغيه‏ هاي اداري و مأموريت‏ ها براي اعضاي هيأت علمي.
•    نظارت بر تهيه گزارش‏ هاي ماهانه، سالانه معاونت و ارسال آن به رياست دانشگاه.
•    صدور بخشنامه‏ هاي اداري، مالي، تشكيلاتي دانشگاه.
•    نظارت و پيگيري در مورد مسائل حقوقي دانشگاه.
•    نظارت دقيق بر سياست‏ ها و خط مشي‏ هاي كلي برنامه‏ ريزي نيروي انساني.
•    نظارت بر امور مربوط به كميسيون بهره‏ وري و تحول اداري، نظام بررسي و پذيرش پيشنهادها، تكريم ارباب رجوع، هيأت اجرايي تشكيلات و امور نيروي انساني غير هيأت علمي، کمیته اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری، كميسيون مناقصه و مزايده و ...
•    نظارت بر امور دبيرخانه مركزي دانشگاه.
•    ارائه گزارش‏ های توجیهی لازم به رییس دانشگاه و سایر مراجع ذیربط.
•    انجام سایر امور محوله از سوی ریاست دانشگاه

_________________________________________________________________