کارکنان

GHORBANI

مرتضی قربانی

رئیس گروه تشکیلات و طبقه بندی مشاغل مدرک تحصیلی کارشناس ارشد علوم سیاسی تلفن ۳۳۱۲۰۰۹۱
علی_کیانی_37156

علی کیانی

رئیس گروه تحول اداری و بهره وری مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

وحیده بیرانوند

رئیس گروه بودجه، آمار و اطلاعات مدرک تحصیلی لیسانس کامپیوتر تلفن ۰۶۶-۳۳۱۲۰۰۹۱

حسین بیرانوند

کارشناس گروه تحول اداری و بهره وری مدرک تحصیلی فوق لیسانس مدیریت تلفن ۰۶۶-۳۳۱۲۰۰۹۱

بهارک ایزدی

کارشناس گروه بودجه و آمار مدرک تحصیلی لیسانس مدیریت بازرگانی تلفن ۰۶۶-۳۳۱۲۰۰۹۱