شرح وظایف سرپرست کارگزینی اعضای هیأت علمی

۱- -تهیه احکام افزایش حقوق و مزایا و ارتقای مرتبه و ترفیع، انتقال و مأموریت، استخدام، تغییر وضعیت استخدامی اعضائ هیات علمی دانشگاه
۲- -برقراری و کاهش فوق العاده مدیریت، برقراری کمک هزینه عائله مندی و اولاد، طرح نیروی انسانی مشمول خدمت نظام وظیفه، ضریب، اخراج، انفصال، مأموریت آموزشی، فرصت مطالعاتی، انتصاب
۳- تهیه احکام مربوط به مرخصی ها(استحقاقی، بدون حقوق و استعلاجی)
۴- انجام کليه امورمرتبط به استخدام و تبديل وضعيت اعضاي هيات علمي و صدور احکام 
۵- تهیه مدارک لازم جهت ارائه به کمیته احتساب سوابق آموزشی و ارسال مکاتبات جهت تأیید به معاونت آموزشی
۶ - انجام کلیه امور مربوط به اعضای هیأت علمی و پاسخگویی به آنها
۷- انجام کلیه اموری که از جانب مدیر مربوطه ابلاغ می گردد
۸- برنامه ريزي و سرپرستي امور مختلف و نظارت بر فعاليتهاو عملکرد بر کارکنان تحت سرپرستی
۹- ارائه گزارش فعاليتها و عملکرد به مدیر مافوق حسب درخواست
۱۰-  پاسخگوئي به ارباب رجوع و مدیران مافوق
۱۱- شناسايي و تدوين و اصلاح فرآيندهاي کارگزيني هيات علمي
۱۲-  انجام امور مربوط به انتقال و بازنشستگي اعضائ هيات علمي
۱۳-  مطالعه وشناسايي و پيشنهادروش هاي نوين در امور مرتبط با واحد به مديريت امور هيات علمي
۱۴-  مطالعه قوانين و مقررات مربوط به آیینامه استخدامی اعضاي هيات علمي و اظهارنظر در مورد نحوه اجرای آن