شرح وظایف رئیس اداره استخدام ، انتصابات و ترفیعات

۱-    تهيه صورتجلسات كميته فرعي طرح طبقه بندي مشاغل و تنظيم مدارك مربوط جهت ارتقاء گروههاي تخصصي و ارسال به مراكز
۲-    مطالعه مستمر مجموعه قوانين و مقررات اداري و استخدامي كشور – قوانين كار بخشنامه ها و تصويب نامه ها به منظور آشنايي كامل در اجراي آنها
۳-    صدور احكام و قراردادهای  كارگزيني براي اعضای  رسمي، پیمانی و قراردادی
۴-    ثبت كامل حضوروغياب كارمندان
۵-    تهیه گزارش ماهانه به منظور پرداخت حقوق
۶-    صدور گواهي‌هاي اشتغال به‌كار و كسر از حقوق، تخفيف شهريه . . .
۷-    پاسخگوئي به كليه مكاتبات و مراجعات پرسنلي و رسيدگي به امور آنها
۸-    صدور كارت حضوروغياب و نگهداري و سرويس دستگاه ورودوخروج و به‌روزرساني نرم‌افزار حضوروغياب
۹- ثبت، محاسبه، بازخريد و اعلام مرخصي كاركنان
۱۰- صدور و  ارسال حکم مأموريت كاركنان
۱۱- محاسبه و تنظيم ليست‌هاي حقوقي اعم از حق شيفت، کمک هزینه تهیه غذا، اياب‌وذهاب، اضافه‌كار و . . .
۱۲-  اجراي كليه بخشنامه‌هاي مربوط به پرسنل
۱۳- تشكيل پرونده و ضبط و بايگاني مدارك پرسنلي و اداري
۱۴-    تهيه پيش نويس احكام شاغلين اعم از انتصاب،ارتقاء گروه،افزايش سنواتي،فوق العاده شغل، ماموريت و .... بر اساس تفويض اختيار لازم و رعايت قوانين و مقررات مربوطه
۱۵-    تهيه پيش نويس قراردادهاي پرسنل بخش موقت – پيماني با رعايت مقررات مربوطه
۱۶-    تهيه گزارشهاي لازم در خصوص بازنشستگي افراد يا درخواست افراد براي بازنشستگي
۱۷-    بهنگام نمودن اطلاعات پرسنلي در سيستم وبروز رسانی  سيستم
۱۸-    انجام امور مربوط به ارزشيابي پرسنل دانشگاه  در چارچوب دستورالعمل هاي تعيين شده
۱۹-    تهيه آمارهاي مختلف پرسنلي حسب مورد و طبق نظر مقام مافوق
۲۰-    تهيه مدارك لازم و ارسال به مركز جهت تبديل وضعيت استخدامي
۲۱-    انجام امور مربوط به تعاون ، بيمه و رفاه و دريافت وام تعاوني اعتبار پرسنل دانشگاه
۲۲-    ثبت برگه هاي ماموريت روزانه،مرخصي روزانه استحقاقي واستعلاجي در سيستم حضورو غياب
انجام امور استخدام و معرفي كارمندان واجد شرايط لازم جهت انجام مشاغل مورد نظر