شرح وظایف رئیس اداره خدمات و تدارکات

۱-    نظارت بر امور مربوط به کارپردازی اعم از راهنمایی، تقسیم کار و تعیین وظایف کارکنان تحت سرپرستی
۲-    پیش بینی احتیاجات واحد متبوع و اقدام به اخذ اعتبارات لازم و توزیع آن بین کارپردازان تحت سرپرستی
۳-    نظارت بر نحوه ی خرید و کیفیت کالا، کنترل و تایید اسناد مربوط به اجناس خریداری شده
۴-    نظارت بر جمع آوری اطلاعات مورد نیازاز فروشندگان لوازم و کالا و هماهنگی با کارپردازان تحت سرپرستی در خرید کالا از فروشندگانی که از نظر قیمت و مرغوبیت اجناس مناسب تر می باشند
۵-    نظارت بر اخذ درخواست های خرید از واحدها و کنترل دستورات صادره و اولویت بندی درخواست ها بر حسب نیاز و ضرورت
۶-    کنترل و راهنمایی کارپردازان نسبت به تحویل کالای خریداری شده به واحد انبار
۷-    شرکت در جلسات کمیسیون معاملات متوسط بر حسب ضرورت و دستور کتبی مدیر مافوق
۸-    تشکیل جلسات داخلی با کارپردازان و طرح روش های کار و تنظیم گزارش کار آنان
۹-    نظارت بر تنظیم سند هزینه جهت حسابرسی و صدور چک
۱۰-    انجام سایر وظایف محوله از سوی مقام مافوق
۱۱-    نظارت بر ارائه خدمات عمومی و پشتیبانی به پرسنل دانشگاه با هماهنگی واحدهای مربوطه
۱۲-    نظارت بر امور نظافت، آبدارخانه، پذیرایی، رستوران، نقليه و اياب و ذهاب كاركنان
۱۳-    همکاری  در خصوص واگذاری امور پشتیبانی و خدمات عمومی به پیمانکاران خارج از مجموعه
۱۴-    کنترل و نظارت بر عملکرد پیمانکاران متولی امور پشتیبانی و خدمات عمومی در دانشگاه
۱۵-    نظارت در امرنقل و انتقال وسایل و لوازم و جمع آوری اثاثیه اسقاط و غیرقابل استفاده و تحویل آن به انبار با هماهنگی جمعداری اموال دانشگاه
۱۶-    بازديد از ادارات و واحدهاي تحت سرپرستی  و بررسي و نظارت بر حسن ارائه  خدمات عمومي و پشتيباني
۱۷-    همکاری در امور پذیرایی میهمانان داخلی و خارجی در انجام امور تشریفات، ایاب و ذهاب، محل جلسات و امثالهم با هماهنگی اداره روابط عمومی ومعاونت دانشجویی دانشگاه
۱۸-    انجام ساير امور محوله در حوزه وظايف سازماني از سوي مقام مافوق