اسکان در مهمانسرای دانشگاه

مهمانسراهای دانشگاه لرستان

مهمانسرای شماره ۱: جنب ساختمان مرکزی.خرم آباد، کیلومتر ۵ جاده خرم آباد به تهران، پردیس دانشگاه لرستان

مهمانسرای شماره ۲: خرم آباد، کیلومتر ۵ جاده خرم آباد به تهران، پردیس دانشگاه لرستان، ساختمان مشاوره

مهمانسرای شماره ۳: خرم آباد، کیلومتر ۸ جاده خرم آباد به پلدختر، دانشکده کشاورزی