06633120091

تلفکس

[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

سه شنبه ٠٤ آذر ١٣٩٩

امروز

معرفی مدیریت

 


 

دکتر محسن عارف نژاد

مدیر بودجه، تشکیلات ،تحول اداری و بهره وری

پست الکترونیکی: arefnezhad.m@lu.ac.ir

مدرک تحصیلی : دکتری مدیریت بازرگانی گرایش منابع انسانی

تلفن :06633120091